Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden (AV)/ herroepingsinstructie (zie § 8 AV)/ Verklaring inzake bescherming persoonsgegevens (zie § 3 AV) LEVERINGSVOORWAARDEN EN -KOSTEN (zie § 4 AV)

§1. Toepasselijkheid

(1)De nu volgende algemene voorwaarden zijn onderdeel van een overeenkomst tussen RINGANA GmbH, Schloss Hartberg, Herrengasse 1, 8230 Hartberg, Oostenrijk, vertegenwoordigd door de bedrijfsleider de heer Andreas Wilfinger, aldaar gevestigd, (verder vermeld als: RINGANA) en de klanten.
(2)RINGANA levert haar prestaties uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden.

§ 2 Contractuele verplichtingen

(1) De presentatie van de goederen, met name op het internet, kan niet worden beschouwd als een bindend aanbod van RINGANA.

(2) De klant kan naar wens uit het aanbod uitzoeken en de artikelen door middel van de link “TOEVOEGEN” in het winkelmandje leggen. De klant kan dit winkelmandje op ieder moment weer leeghalen door het aantal uitgekozen artikelen weer terug op “0” te zetten. De wijzigingen kunnen door middel van de muis en het toetsenbord worden uitgevoerd. Door het aanklikken van de knop “NAAR DE KASSA” wordt de klant verder geleid naar een volgende pagina waar hij zich als klant kan registreren voor zover hij nog niet over toegangsgegevens beschikt of als bestaande klant kan inloggen. Hier worden gebruikersnaam benevens wachtwoord en contactgegevens ingevoerd. Na succesvolle registratie en bevestiging van het adres van levering wordt de bestelling bevestigd door de knop: “KOOPVERPLICHTING BEVESTIGEN”. Door het verzenden van de bestelling gaat de klant de verplichting aan om de zich in het winkelmandje bevindende artikelen af te nemen en accepteert hij deze Algemene Voorwaarden. De voortgang van de bestelling wordt de klant onmiddellijk na het afsluiten van het bestelproces getoond. Wij slaan de bestelling en de door de klant ingevoerde bestelgegevens op.

(3) De klant wordt door middel van een e-mail over de voortgang van de bestelling geïnformeerd. Het betreft hier geen bindende aanvaarding van de bestelling. De overeenkomst is pas van kracht op het moment dat een afzonderlijke leveringsbevestiging per e-mail of de artikelen zelf worden verzonden.

(4) De taal, die voor het afsluiten en het afwikkelen van deze overeenkomst gebruikt wordt, is de nederlandse taal.

§ 3 Bescherming persoonsgegevens

(1) RINGANA gebruikt de door de klant meegedeelde gegevens (naam, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, faxnummer, bankrelatie, IP-adres, tijd van de gebruikmaking en geografische gegevens) uitsluitend voor het betreffende doeleinde en met inachtneming van de geldende wettelijke bepalingen; een verder gaand gebruik vindt alleen met de uitdrukkelijke toestemming van de klant plaats. Tegen het gebruik van zijn/haar gegevens kan de klant te allen tijde verzet aantekenen.

(2) De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat RINGANA de in de vorige alinea omschreven persoonsgegevens van de klant met het oog op de beschikbaarstelling van de toegang tot de diensten (gebruik van de website www.ringana.com en in het bijzonder van de online-shop voor de aankoop van Ringana-producten), die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken, voor de communicatie met de klant (in het bijzonder toezending van nieuwsbrieven), voor de analyse van het gebruiksgedrag en voor de behandeling van zijn/haar bestelling verwerkt. Voor het doel van de nakoming van de overeenkomst, namelijk de levering, worden de persoonsgegevens van de klant aan de expediteur doorgegeven, voor zover dit voor de levering van de artikelen noodzakelijk is. De expediteur is eveneens verplicht, de persoonsgegevens van de klant uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen van het geldende recht op gegevensbescherming te gebruiken.

(3) De klant kan zijn/haar toestemmingsverklaring met betrekking tot het recht op gegevensbescherming echter te allen tijde zonder vermelding van redenen door een schriftelijke verklaring tegenover RINGANA (Ringana GmbH, Herrengasse 1, A-8230 Hartberg) herroepen, waardoor het verdere gebruik van de gegevens door RINGANA voor andere dan voor de nakoming van de overeenkomst noodzakelijke doeleinden ontoelaatbaar wordt. Voor het geval van een toestemming kan de klant de opgeslagen gegevens bij de firma RINGANA GmbH te allen tijde opvragen, laten wijzigen of laten wissen en zijn toestemming te allen tijde herroepen.

(4) Deze gegevensbeschermingsverklaring kan te allen tijde op de website van RINGANA ingekeken en opgevraagd worden.

§ 4 Leveringsvoorwaarden / leveringskosten

(1) De levering geschiedt, tenzij hierover anders is overeengekomen, vanaf de fabriek.
Indien de klant ook de consument is, dan ligt het verzendrisico uitsluitend bij RINGANA.
Is de klant daarentegen ondernemer, dan gaat het risico over op de klant, zodra RINGANA de zending aangeboden heeft aan de expediteur, of aan de persoon of instantie die op dat moment voor het uitvoeren van de verzending verantwoordelijk is.

(2) (2) De levering geschiedt binnen 5 werkdagen, waarbij onder werkdagen maandag tot en met vrijdag wordt verstaan, met uitzondering van feestdagen. Deze termijn begint met het afsluiten van de overeenkomst en kan per land en verzendwijze varieren. Details over leveringstermijnen, verzendkosten en -wijzen van de betreffende landen vindt u op www.ringana.com onder “Verzendkosten en betalingswijzen”.

§ 5 Betalingsvoorwaarden

(1) De toegestane betalingswijzen (PayPal, overschrijving) kunt u hier inzien. Bij betaling door middel van “betaling via PayPal” volgt een overdracht van de vordering van de koopprijs aan PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (“PayPal”). De voor de afwikkeling van de betaling vereiste gegevens worden aan PayPal doorgegeven. Ten behoeve van het eigen kredietwaardigheidsonderzoek verschaft PayPal gegevens aan economische informatiebureaus (informatiebureaus) en ontvangt van deze informatiebureaus inlichtingen alsmede eventuele informatie aangaande kredietwaardigheid, gebaseerd op mathematisch-statistische gegevens (zogenaamde aannemelijkheidsscores en of -waarden), waarbij in deze berekening onder andere adresgegevens voorkomen. Met het verkiezen van deze betalingsmethode verklaart de klant zich akkoord met de overdracht van gegevens aan PayPal alsmede met het uitvoeren van kredietwaardigheidsonderzoek. Gedetailleerde informatie hierover en over de betreffende informatiebureaus zijn te vinden in de voorwaarden voor gegevensbescherming van PayPal die u hier kunt opvragen.

(2) Alle prijzen zijn inclusief de wettelijke omzetbelasting.

(3) Alle verzendkosten, in het bijzonder verpakking, transportkosten, transportverzekering en bezorging, komen, voor zover er geen andere afspraken zijn gemaakt, geheel voor kosten van de klant.

(4) Eerste bestellingen van nieuwe klanten die een bedrag van €250,- overschrijden kunnen uitsluitend vooraf of onder rembours betaald worden.

(5) Wanneer een klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zelfs wanneer dit buiten de schuld van de klant is, wordt deze verplicht tot het betalen van de incassokosten alsmede een rente ter hoogte van 12,5% p. a. te betalen. Voor de vordering hiervan zal een incassobureau worden ingeschakeld.

Vervolgens wordt een incassobureau met de inning van de vordering belast.
Naast de hoger vermelde kosten gaan dan ook alle bij het incassobureau tot stand komende en tegenover ons in rekening gebrachte kosten, waarvan de maximale omvang uit de verordening betreffende de maximumtarieven voor incassobureaus (BGBl (Duits Publicatieblad) nr. 141/96) voortvloeit, ten laste van de door schuld met de betaling achterop geraakte klant, voor zover deze kosten billijk en voor de doelmatige rechtsvervolging noodzakelijk zijn.
De betalingen worden eerst met rente en kosten verrekend.
De klant wordt hiermee uitdrukkelijk op gewezen dat ingeval van zijn/haar verzaking van betaling door de firma RINGANA GmbH (Ringana cosmetica) de naam (met inbegrip van de vroegere naam), het geslacht, het adres, het beroep, het openstaande saldo alsook de aanmaningsgegevens conform art. 6 lid 1 lit f DSGVO (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming) overgemaakt worden aan de Duitse gegevensverwerkingstoepassing “Warenkreditevidenz” en aan incassobureaus die tot de inning van vorderingen gerechtigd zijn.

De gebruikmaking van verder gaande rechten en vorderingen door RINGANA blijft onverminderd van kracht.

§ 5a Cadeaubonnen

 Cadeaubonnen zijn tegoedbonnen met een waarde vanaf 10 euro tot en met een waarde van 250 euro die via www.ringana.com/gutschein/ kunnen worden gekocht. Cadeaubonnen zijn 30 jaar geldig, totdat het tegoed verbruikt is. Cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld en zijn niet rentegevend. De klant kan tijdens het bestelproces de bestelling met geldige cadeaubonnen betalen door de betaalmethode “TEGOEDBON” te kiezen en vervolgens de tegoedcode(s) in te voeren om daarmee de totale waarde van de bestelling, of een deel daarvan, te betalen. Een eventueel verschil tussen de waarde van de cadeaubon(nen) en de waarde van de bestelling kan met de onder § 5 genoemde betalingswijzen worden voldaan.

§ 6 Eigendomsvoorbehoud

De artikelen zijn, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, eigendom van RINGANA.

§ 7 Garantie

(1) Ten aanzien van de garantie zijn de wettelijke bepalingen van kracht, voor zover in § 7 punt 2 tot 3 niets afwijkends is overeengekomen.

(2) De garantietermijn bedraagt 24 maanden en begint op het moment van overdracht van de artikelen indien de klant de verbruiker (consument) is.

(3) Wanneer de klant ondernemer is, dan bedraagt de garantietermijn 12 maanden vanaf het moment van overdracht van de artikelen. Er is geen sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij schade aan leven, lichaam, gezondheid die veroorzaakt is door opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van de verkoper of door een opzettelijke plichtsverzaking of nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Verder is er ook geen verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims bij overige schade, die voortkomt uit opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van de verkoper of opzettelijke plichtsverzaking of grove nalatigheid van een wettelijke vertegenwoordiger of leveringsmedewerker van RINGANA. Indien RINGANA opzettelijk een wezenlijke verdragsovereenkomst schaadt, is er evenmin sprake van verjaring van schadeaansprakelijkheidsclaims. Wezenlijke verdragsovereenkomsten zijn plichten die RINGANA zich naar de inhoud van de overeenkomst oplegt met als doel de vervulling van de overeenkomst, waarvan de uitvoering volgens de regels de overeenkomst überhaupt mogelijk maakt en waarvan de klant er redelijkerwijs op kan vertrouwen dat dit ook zo geschiedt. (bijv. de levering van de artikelen en de eigendomsoverdracht van de artikelen).

(4) De klant, die ondernemer is, verplicht zich de goederen onmiddellijk na levering door RINGANA, zoals dit volgens een ordelijke bedrijfsvoering te doen gebruikelijk is, te controleren en geconstateerde onregelmatigheden direct bij RINGANA te melden. Verzuimt de klant dit te melden dan worden de goederen als goedgekeurd beschouwd, dat wil zeggen dat de schade zal worden beschouwd als schade die bij onderzoek niet direct geïdentificeerd is. Als later een gebrek wordt ontdekt, moet hiervan onmiddellijk na ontdekking melding worden gemaakt. Bij verzuim hiervan worden de goederen voor wat betreft dit gebrek als goedgekeurd beschouwd. Voor wat betreft de aanspraken door de klant volstaat tijdige melding. Indien RINGANA opzettelijk het gebrek heeft verzwegen, dan kan zij zich niet meer op deze bepalingen beroepen.

§ 8 Herroepingsbepalingen

Herroepingsrecht

U heeft als verbruiker het recht om binnen veertien dagen, zonder opgaaf van redenen, deze overeenkomst te herroepen. Cadeaubonnen en Merchandise-Producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

De termijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag dat u, of een door u benoemde derde partij, die niet de transporteur is, de goederen in bezit hebt of heeft gekregen.

Om een beroep te doen op het herroepingsrecht moet u ons

RINGANA GmbH
Schloss Hartberg
Herrengasse 1
8230 Hartberg
Oostenrijk
Telefoon: +43 (0)3332 / 61550
Telefax: +43 (0)3332 / 61550-1015
e-mail: office@ringana.com

middels een eenduidige verklaring (bijv. een met de post verzonden brief, fax of e-mail) over uw besluit om de overeenkomst op te zeggen, informeren. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken. Gebruik van dit formulier is niet verplicht.

Voor handhaving van de termijn volstaat het dat u de mededeling over het gebruikmaken van het herroepingsrecht vóór het aflopen van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (uitgezonderd de bijkomende kosten waaruit blijkt dat u voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en hooguit binnen veertien dagen na de dag dat wij het verzoek tot herroeping van de overeenkomst van u hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen; in geen geval worden u bij deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Bij betaling door middel van een cadeaubon ontvangt u een cadeaubon ter waarde van het terug te ontvangen bedrag. Wij kunnen terugbetaling weigeren tot het moment dat wij de goederen weer terug ontvangen hebben of tot het moment dat u het verzendbewijs kunt tonen waaruit blijkt dat u de goederen teruggezonden heeft, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

U dient de goederen onmiddellijk, maar in ieder geval uiterlijk veertien dagen na de dag waarop u het verzoek tot herroeping heeft gedaan, aan ons retour te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt gehandhaafd wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verstuurt.
De directe kosten van de retourzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor eventueel waardeverlies van de goederen wanneer dit waardeverlies niet door een aantoonbare hoedanigheid, eigenschap of manier van gebruik van de goederen terug te voeren is.

Voorbeeld herroepingsformulier

(Indien u de overeenkomst wilt herroepen, vult u dan alstublieft dit formulier in en stuur het terug.)

-Aan (naam, adres, fax, e-mail invullen)

-Hierbij herroep(en) ik/wij (*) de door mij/ons afgesloten overeenkomst aangaande de koop van de volgende goederen (*) / de uitvoering van de volgende dienstverlening (*)

-Besteld op (*) / ontvangen op (*)

-Naam van de consument(en)

-Adres van de consument(en)

-Handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

-Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 9 Beperking van aansprakelijkheid

(1) RINGANA is, met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid alleen dan aansprakelijk wanneer deze schade het gevolg is van opzettelijke of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.

(2) Aansprakelijkheid is uitgezonderd bij opzettelijk of grof nalatig gedrag, of bij schade voortkomend uit verwonding van leven, lichaam en gezondheid die bij het sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien was en voor de rest nog de hoogte van de voor de overeenkomst typerende doorsneeschade begrenst. Dit geldt ook voor indirecte vervolgschade, in het bijzonder winstderving.

(3) Beperking van de aansprakelijkheid van paragrafen 1 en 2 is passend en geldt ook voor de medewerkers en leveranciers van RINGANA.

(4) Aansprakelijkheidsclaims op basis van de Wet voor Productaansprakelijkheid blijven onveranderd.

§ 10 Informatie over online beslechting van geschillen

De Europese Commissie heeft per 15-02-2016 een internetplatform voor het online beslechten van geschillen heeft geinstalleerd. Dit moet het voor consumenten en ondernemers mogelijk maken om geschillen met betrekking tot online koopovereenkomsten of online dienstverleningsverdragen eenvoudig, efficient, snel en buitengerechtelijk op te lossen. Het platform is te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr
Wij geven de voorkeur aan een directe afhandeling van uw klacht en nemen niet deel aan arbitrageprocedures voor consumenten. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met office@ringana.com.

§ 11 Slotbepalingen

(1) Van kracht is de wet van de bondsrepubliek Oostenrijk met uitzondering van het UN-consumentenrecht. Verbruikers die normaal gesproken in het buitenland resideren kunnen zich onafhankelijk van de concrete keuze ook op het recht van dat land beroepen waarvan zij inwoner zijn.
(2) Plaats van levering is het hoofdkantoor van RINGANA, in zoverre de klant ook verkoper is.
(3) Alle eventuele geschillen voortkomende uit deze overeenkomst worden afgehandeld door het handelsgerechtshof in Graz (Oostenrijk), in zoverre de klant ook verkoper is.

24.05.2018

Abonneren op de nieuwsbrief

Door mijn inschrijving ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden, de verklaring gegevensbescherming en de bepalingen voor cookies en internetreclame.

Nieuwsbrief opzeggen